University of Chicago Library - Mesopotamia

Click http://mesopotamia.lib.uchicago.edu/ link to open resource.